Орган за Контрол

Органът за контрол „КК-БРК” от вида С при „КВЛ КНЯЖЕВО-КОПИТОТО” ЕООД е акредитиран да извършва контрол на нови и в експлоатация съоръжения, както следва:

Област на контрол:
Въжета за: въжени линии, ски-влекове, повдигателни съоръжения, асансьори, шахтни и аналогични съоръжения
Обхват на контрола по параметър:
Брой скъсани, разхлабени и наранени телове, износване и корозия.

Област на контрол:
Въжени линии, ски влекове, детайли и възли за тях
Обхват на контрола по параметър:
Вид и големина на нецялостности.

Област на контрол:
Съоръжения, конструкции и елементи - основен метал и заварени съединения
Обхват на контрола по параметър:
Вид и големина на нецялостности

Област на контрол:
Метални съоръжения
Обхват на контрола по параметър:
Дебелини на стени при едностранен достъп до тях

Област на контрол:
Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
Обхват на контрола по параметър:
Съпротивление на защитни заземителни уредби
Съпротивлението на мълниезащитни заземителни уредби
Импеданса Zs на контура "фаза –защитен контур"

Дружество "КВЛ КНЯЖЕВО-КОПИТОТО" ЕООД има застраховка гражданска отговорност за вреди, причинени на трети лица.

Органът за контрол "КК-БРК" (ОК "КК-БРК") трябва да информира клиента, ако методът за контрол, предложен от клиента се счита за неподходящ. Дейностите по контрола се извършват безпристрастно.

ОК "КК-БРК", извършващ контрол от първа страна, контрол от втора страна или и двата вида, който съставлява обособена част от "КВЛ КНЯЖЕВО-КОПИТОТО" ЕООД, участващо в проектирането, производството, доставката, монтажа, използването или поддръжката на обектите, които контролира и който предоставя услуги по контрол на дружеството, от което е част, или на други страни, или и двете, удволетворява изискванията за вид С от т. А.3. на БДС EN ISO/ IEC 17020:2012.

Когато се извършва безразрушителен контрол на проектирани, произведени, доставени, монтирани, използвани или поддържани от дружеството съоръжения, участието на управителя, който е член от Органа за контрол не се допуска, за да се осигури независимост от финансови и търговски интереси. Персоналът на Органа за контрол не работи във второто структурно звено на дружеството. Не са налице свързани фирми, организации, лица, плащания на комисионни, упълномощаване в други фирми и организации на персонала и на управителя. Заплащането на персонала не зависи от количеството на извършения контрол.

Image 01

ОК предварително уведомява клиента за информацията, която има намерение да направи публична, с изключение на информацията, която клиентът прави публично достояние. Цялата останала информация се счита за вътрешна фирмена информация и се третира като конфиденциална. Когато ОК е задължен по закон или му е възложено съгласно ангажименти по договор да публикува конфиденциална информация, клиентът или засегнатото лице трябва, освен ако не е забранено по закон, да бъдат уведомени за предоставяната информация. Информация относно клиента, получена от други източници, различни от клиента се третира като конфиденциална.

Условия, при които се извършва контрола:

  • Обектът да е подготвен за контрол;
  • При забелязани аномалии – контрол не се извършва.

Жалби и възражения се приемат в писмен вид. Органът за контрол прилага бездискриминационното им разглеждане. В офиса на ОК на разположение на клиентите се намира Дневник за жалби и възражения. Жалбите и възраженията се разглеждат от лице, което не е участвало в първоначалния контрол. При необходимост се извършва повторен контрол от служител, който не е участвал в първоначалния контрол. Ако няма такъв служител, повторният контрол се извършва от друг акредитиран Орган за контрол.