За Нас

Дружество “КВЛ КняжевО-Копитото” е създадено през 1997г. в гр. София.
Дружеството е правоприемник на създадената през 1986 г. Лаборатория за безразрушителен контрол на детайли и въжета за въжени линии и ски-влекове, която обединява усилията на пионерите на тази дейност в България.

История

Изпитвателната лаборатория "КК-БРК" през 2003г. се преобразува в Орган за контрол "КК-БРК" от вида "С", съгласно изискванията на БДС ЕN 45004:1998 /заменен с БДС EN ISO/IEC 17020:2005/ , за да отговори на новите изисквания за повишаване на качеството на услугите и за осигуряване на независимост, обективност и безпристрастност при извършването на дейностите по контрола.

Основната дейност на дружеството е свързана с проектиране, изграждане, монтиране, поддържане, ремонт и преустройство на въжени линии и ски-влекове. Image 01

"КВЛ КНЯЖЕВО-КОПИТОТО" ЕООД е вписано на основание чл. 36, ал. 6 от Закона за техническите изисквания към продуктите в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на въжени линии и ски влекове под регистрационен номер С 582/11.04.2011 г.

Органът за контрол "КК-БРК" от вида С към "КВЛ КНЯЖЕВО-КОПИТОТО" ЕООД може да извършва контрол без разрушаване на проектирани, изградени, ремонтирани, поддържани и преустройвани от дружеството въжени линии и ски-влекове, както на доставени на дружеството резервни части за въжени линии и ски-влекове и предлага услугите си на свободния пазар за контрол на въжени линии и ски-влекове, на детайли и въжета за: въжени линии, ски-влекове, повдигателни съоръжения, асансьори, шахтни и аналогични съоръжения и безразрушителен контрол на съоръжения, конструкции и елементи - основен метал и заварени съединения; измерване дебелини на метални съоръжения; измерване на съпротивление на защитни заземителни уредби, на мълниезащитни заземителни уредби и импеданса Zs на контура "фаза –защитен контур" на Електрически уредби и съоръжения до 1000 V.

Нашите Проекти

Специалистите в дружество "КВЛ КНЯЖЕВО-КОПИТОТО" ЕООД и Органа за контрол "КК-БРК" имат съществен принос при изграждането, експлоатацията и контрола на голяма част от въжените линии и ски-влекове в страната, а именно:

  • Кабинкови въжени линии: КВЛ "Симеоново-Алеко", КВЛ "Боровец-Ястребец", КВЛ "Банско-Шилигарника", КВЛ "Картала"
  • Седалкови въжени линии и ски влекове на: Пампорово, Банско, Витоша, Чепеларе, Боровец и други